• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Şirket Ortağının Ortaklıktan Çıkması, Çıkarılması

Şirketler Hukuku Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu şirketler hukuku avukatı ekibi ticaret hukuku ve ticari davalar konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde şirket ortağının ortaklıktan çıkması, çıkarılması davalarında avukatlık ve danışmanlık yapmaktadır. Şirketler hukuku avukatları kadromuz Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda çalışmaktadır. Akkaş Hukuk Bürosu şirket kuruluşu konusunda sahip olduğu uzmanlık ile, müvekkillerimizin Türkiye'deki şirket kuruluş işlemlerinde en hızlı ve en ekonomik çözümleri sunan çözüm ortağı haline gelmiştir.

Şirket Ortağının Ortaklıktan Çıkarılması

Şirketlerin nitelikleri itibariyle şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması (ortaklıktan çıkarma) konusu 6102 sayılı TTK’da farklı düzenlemelere sahiptir.

Adi Şirkette Ortaklıktan Çıkarma

Adi şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması kanun kapsamında mümkündür. Ortaklıktan çıkarılmak istenen ortak dışındaki diğer ortaklar yazılı bildirimde bulunarak aşağıda özellikleri verilen;

  • Ortaklardan birinin fesih ihbarında bulunması halinde diğer ortaklar şirketi sona erdirmek istemiyorlar ise feshi ihbar eden ortağı
  • Tasfiye payı haczedilen ortağı
  • İflas eden ortağı

ortaklıktan çıkartabilmektedirler.

Ancak Adi şirket sözleşmesinde şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması hususunda özel çıkarma sebepleri düzenlenebilmektedir. Bu halde; Ortak sözleşmede yer alan sebep gerekçe gösterilerek şirkette ortaklıktan çıkarılma gerçekleştirilebilmektedir.

Adi şirkette çıkarılmak istenen ortak dışındaki diğer ortakların şirket ortağını ortaklıktan çıkarma kararı ortaklar kararı mahiyetindedir. Bu sebeple sözleşmede aksi öngörülmedikçe ortaklıktan çıkarılma kararının oy birliği ile alınması gerekmektedir.

Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkma

Bir limited şirket ortağının şirketten ayrılması üç yolla mümkündür: hisse devri, çıkma, çıkarılma. Limited şirketin ortakları -esas sözleşmede aksi belirtilmediği sürece- kendi paylarını devrederek ortaklıktan ayrılabilirler.

Limited şirket sözleşmesine hüküm koyulması şeklinde ortaklara şirketten çıkma hakkı da tanınabilir. Bu hak tanınırken şart belirlenmezse ortak, sebep belirtmeksizin ve kendisinden herhangi bir şartın yerine getirilmesi istenmeksizin şirketten çıkma hakkını kullanabilir.

Şirket sözleşmesinde ortaklıktan çıkma hususunun düzenlenmemiş olması, ortağın şirketten çıkamayacağı anlamına gelmemektedir. Bu durumda ortağın mahkemeye başvurması ve çıkmanın haklı bir sebebe dayanması gerekecektir.

Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkmaya Katılma

Ortaklardan biri çıkma hakkı çerçevesinde çıkma isteğini belirtir yahut haklı sebepler oluşur da çıkma davası açarsa, şirketin müdür/müdürleri diğer ortakları bu hususta haberdar edecektir. Yapılan bu bildirim üzerine, ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaşma anından itibaren 1 ay içerisinde (Hükümde belirtilen bu süre, hak düşürücü süredir.) çıkmaya katılacağını müdür/müdürlere bildirerek, ortaklıktan çıkma davası açılmış ise davaya katılarak çıkmaya katılma hakkını kullanabilecektir.

Şirket sözleşmesindeki hüküm nedeniyle yahut haklı bir sebebin varlığı dolayısıyla bir ortağın şirketten çıkarılması hâlinde, çıkmaya katılma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu husus çıkmaya katılma halinin düzenlendiği TTK madde 639/4’te belirtilmiştir: “ Şirket sözleşmesindeki hüküm sebebiyle veya haklı bir sebebin varlığı dolayısıyla bir ortağın şirketten çıkarılması hâlinde bu hüküm uygulanmaz.”

Şirket Ortağının Ortaklıktan Çıkması, Çıkarılması

Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkarılma

Limited şirket ortağı esas sözleşmede düzenlenen çıkarma sebeplerine istinaden genel kurul kararıyla şirkette ortaklıktan çıkarılabilmektedir. Bu halde şirket ortaklığından çıkarılma kararı, ilgili ortağa noter aracılığıyla bildirilmelidir. Ortaklıktan çıkarılmasına karar verilen ortak, bu kararın noter aracılığıyla kendisine tebliğinden itibaren 3 (üç) ay içinde iptal davası açabilmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde ortaklıktan çıkarılma sebepleri düzenlenmemiş olsa bile şirket ortakları, mahkemeye müracaat ederek bir ortağın haklı nedenlerle şirketten ihraç edilmesini talep edebilmektedirler. Ancak şirketin bu davayı açabilmesi için öncelikle bu yönde bir genel kurul kararının alınmış olması gerekmektedir. Davanın mahkeme tarafından kabulü durumunda başkaca bir muvafakat ya da işleme gerek olmadan karar tarihi itibariyle limited şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması gerçekleşmiş olur.

Limited şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması durumunda şirketin tek kişi olarak ticari hayatına devam etmesi, şirketin feshine sebep teşkil etmemektedir. Ancak bu durumun tescil ve ilan ettirilmesi gerekmektedir. Böylece limited şirket tek ortaklı olarak ticari faaliyetine devam edecektir.

Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Ve Çıkarılma

Anonim şirketlerde pay sahibi ile ortaklık ilişkisi kural olarak pay sahibinin payını devretmesi üzerine sona erer. Ancak bazı hallerde şirkette huzursuzluğa yol açan pay sahibinin ortaklık ilişkisi iradesi olmaksızın sonlandırılmak istenebilir. Taahhüt ettiği sermaye miktarını ödemede temerrütte düşen ortağın payları ıskat edilebilir. Bu halde eğer ortak taahhüt ettiği tüm bedel bakımından temerrütte düşmüş ise ortaklıktan çıkartılabilecektir.

Birleşme işleminin tarafı olan şirketler için ortaklara pay iktisap etmek ve ayrılma akçesi almak arasında seçim hakkı tanınabilir. Birleşme sözleşmesinde ise ortaklara sadece ayrılma akçesi verilerek bu kişilerin birleşen şirkette ortak olmamasını da sağlayabilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu madde 27 uyarınca; pay alım teklifi sonucunda, birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka şekilde sahip olunan payların belli bir orana ulaşması neticesinde bu oranda paya sahip olan kişiler için azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu hakka haiz pay sahipleri, halka arz olunmuş şirketin genel kurulundan azınlıkta kalan pay sahiplerinin paylarının iptal edilmesini ve bu payları temsilen yeni payların çıkartılarak kendilerine satılmasını talep edebilir. Aynı şekilde azınlıkta kalan pay sahipleri de paylarının adil bir bedel karşılığında daha fazla paya sahip pay sahipleri tarafından alınmasını talep edebilmektedir.

Şirket Ortağının Ortaklıktan Çıkması Çıkarılması Konusunda Bize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve şirket ortağının ortaklıktan çıkması çıkarılması konusunda avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız