Avukat Ekrem Yarar

Hukuk büromuz avukatı Av. Ekrem Yarar, Kütahya doğumlu olup Tavşanlı İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2008 yılında mezun olmuştur. Akabinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giriş yapmış ve 2012 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Av. Ekrem Yarar, Hâkimlik Savcılık sınavlarında başarılı olarak kendini maddi hukuk yönünden de geliştirmiştir. Ekrem Bey, stajyer Avukatlık süresince ve Avukatlık ruhsatını aldıktan sonraki süreçte, İstanbul’daki farklı alanlarda faaliyet gösteren Hukuk Bürolarında çalışmıştır ve halen Akkaş Hukuk Bürosu’nda meslek hayatına devam etmektedir. Askerlik hizmetini Ankara’da tamamlamıştır. Orta derecede İngilizce bilmektedir.

“İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu” üyesi olan avukat Ekrem Yarar, özellikle İş Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

İş Hukuku

Av. Ekrem Bey, çalışmalarını İş Hukuku alanında yoğunlaştırmış olup, hizmet sözleşmelerinin oluşturulması, sonlandırılması, sözleşmenin güncel koşullara uyarlanması gibi işlemlerde dava öncesi ve sonrası süreci takip etmektedir. Bu bağlamda gerek işçi gerekse işveren tarafında uyuşmazlık süreçlerini takip eden Av. Ekrem Yarar, bir ya da birden fazla işçinin davalarını yürüttüğü gibi, işveren tarafında yer aldığı uyuşmazlıklarda da davaya münhasır ya da danışmanlık hizmeti şeklinde de süreci yönetmektedir.

Av. Ekrem Yarar, işe iade davaları, kıdem ihbar tazminatları gibi alacaklar için alacak davaları, sigortalılığın tespiti davaları gibi davalarda dava öncesi ihtarname düzenlenmesi, karşı tarafla sulh görüşmelerinin gerçekleştirilmesi, dava ikamesi ve alacağın tahsili gibi süreçleri yürütmektedir.

Miras Hukuku

Miras Hukuku alanında da gerek dava sürecini gerekse dava dışı süreci yöneten Av. Ekrem Bey, şekil şartlarının çok önemli olduğu ölüme bağlı tasarrufların düzenlenmesi, yenilenmesi, ortadan kaldırılması gibi işlemlerde gerekli mercilerde müvekkili temsil etmektedir. Bu bağlamda vasiyetname, mirastan feragat, miras taksim sözleşmeleri, mirasçılıktan çıkarma, art ya da yedek mirasçı atama, mirasçı atama, belirli mal vasiyeti gibi işlemlerde, işlemin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için, müvekkille birlikte gerekirse sağlık durum belgesi alınması, noterlik nezdindeki işlemlerde müvekkilin yanında yardımda bulunulması, şekil şartlarının birebir gözetilmesi gibi hizmetleri yerine getirmektedir.

Söz konusu tasarruflara ilişkin metin içeriklerini müvekkilden gelen talep doğrultusunda hazırlayan Av. Ekrem Bey, müvekkilce hazırlanan belgeleri de esas ya da şekil bakımından inceleyerek müvekkili bilgilendirmektedir.

Dava olarak ise özellikle muris muvazaası, izalei şüyu, idamei şüyu, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin tenfizi, tenkis, veraset ilamının edinilmesi, vasiyetnamenin açılması, vasiyet alacakları davalarında Av. Ekrem Bey müvekkilleri yetkili merciler önünde temsil etmektedir.

Ceza Hukuku

Av. Ekrem Bey, şüpheli/sanık müdafiliği, katılan vekilliği faaliyetlerinde de yer almaktadır. Ayrıca soruşturma işlemlerinde hukuki yardımlarda bulunmakta, sanıkların kovuşturma aşamasındaki işlemlerini de yürütmektedir. Ceza hukuku bakımından “uzlaşma” kapsamında taraflar arasındaki görüşmelerde aktif olarak rol almıştır.

Bu bağlamda Av. Ekrem Yarar, suç duyurusunda bulunulması, karşılaşılan fiille ilgili bilgilendirme, davaya katılma sonucunda sürecin takibi, kanun yollarına başvurulması, soruşturma işlemlerinin yürütülmesi, Emniyet işlemleri gibi mahkeme ya da savcılık dışındaki işlemlerde müvekkili temsil etme, tutukluluğa itiraz etme gibi işlemleri yerine getirmektedir.

Boşanma Hukuku

Av. Ekrem Bey, maddi hukuk bilgisini Medeni Hukuk alanında, özellikle de Boşanma Hukuku ile Aile hukuku alanında geliştirmiştir. Uygulamada velayet/vesayetle ilgili talepleri ve işlemlerini yerine getirmekte ve davaları takip etmektedir. Bu bağlamda mal rejimlerinden doğan davaları, nafaka davalarını, boşanmanın tanınması ve tenfizini yürütmekte olduğu gibi anlaşmalı boşanmalarda protokolün hazırlanması ve boşanmanın istek halinde en kısa sürede sonuçlandırılması, çekişmeli boşanma davalarında da dava sürecinin yönetilmesi süreçlerini yürütmektedir.

Av. Ekrem Bey, sadece evlilik sonrası süreçte hukuki yardımda bulunmamaktadır. Evlilik öncesinde de mal rejimi sözleşmesinin oluşturulması, eşlerin mal rejimleri hakkında bilgilendirilmesine ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

Av. Ekrem Bey, İcra ve İflas hukukuna konu takiplerde gerek şahıs gerekse de şirketler gibi tüzel kişilikler adına, süreç öncesinde ihtarname keşidesi, takibin başlatılması, borca itiraz, şikâyet, haciz ile iflasın ertelenmesi gibi mahkeme nezdindeki işlemlerde aktif rol almaktadır. Ayrıca Mahkeme ilamlarının icrası, ilamsız takipler ve kambiyo senetlerine konu borç ilişkilerinde de tahsil veya itiraz gibi işlemleri gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda senet ya da çeklere bağlı alacaklar, mahkeme ilamlarının icrası, nafaka alacakları, sözleşmeye dayalı alacakların takibinde faaliyet göstermektedir.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Av. Ekrem Bey, ülkemizde son yıllarda sıklıkla görülen ve çok önemli bir konuma gelen Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında halen kendini geliştirmekte, konut ve işyerlerinde gerçekleşen süreçle ilgili hukuki işlemlerde müvekkilleri temsilen yer almakta ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktadır.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Av. Ekrem Bey, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi sözleşmelerin incelenmesi ve düzenlenmesi gibi hizmetlerde, sürecin başından sonuna kadar etkin bir şekilde rol alarak Tapu ya da Noterlik mercilerinde de müvekkile hizmet vermektedir. Gayrimenkule bağlı uyuşmazlıklarda dava sürecini yürüten Av. Ekrem Bey, ayrıca kiralama, satış, satın alma ve tapu işlemlerinde hizmet vermektedir. Kira sözleşmelerine dayalı icra takipleri, tahliye talepli ihtarnameler ve tahliye davaları konusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tüketici Hukuku

Tüketicilerin maruz kaldıkları ayıplı mal ya da hizmetin ilgili muhataba bildirilmesi, bu bağlamda ihtarname keşidesi yoluyla ayıbın giderilmesi, malın ayıpsız olanı ile değiştirilmesi, ayıp gereği ücrette indirime gidilmesi taleplerinde bulunan Av. Ekrem bey, ilgili muhatap tarafından gereğinin yerine getirilmemesi durumunda da dava ikamesi ve dava sürecinin yönetilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi ile Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’nin vermiş olduğu kararların icrası gibi işlemleri yerine getirmektedir.

Rekabet Hukuku

Av. Ekrem Bey, son günlerde çok önemli bir hale gelen ve birçok mağdurun bulunduğu kartel faizi nedeniyle tazminat davalarında yer almaktadır. Bu bağlamda, 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında ilgili bankalardan konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi veya kredi kartı hizmetlerinden faydalanan Tüketiciler (Bireysel), Tacirler (Ticaret Yapanlar) ve Kamu Kurumları adına davanın ikamesi, sürecin yürütülmesi işlemleri ile ilgilenmektedir.

Avukat Ekrem Yarar

Eğitim

  • İstanbul Üniversitesi
    Hukuk Fakültesi - 2012

Baro Üyeliği

  • İstanbul Barosu, 2013
“İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey’le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım.”
Ceren Atasoy
MÜVEKKİL