• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Riskli Yapı Tespit Nasıl Başlamaktadır?

Kentsel Dönüşüm Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu riskli yapı davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız riskli yapı davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılır?

Taşınmazın herhangi bir maliki tarafından yapılan riskli yapı tespit müracaatı sonrasında, yapının taşıyıcı sisteminden karotlar (örnekler) alınır. Alınan bu numuneler laboratuvarlarca test edilir ve yapının riskli olup olmadığı bu numuneler üzerinden tespit edilir. Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından (Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlar) ilçe belediyelerine bildirilir. İlgili Belediye’nin raporları incelemesi akabinde, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilecektir. Bu eksikler giderildikten sonra ise, riskli yapı olarak tespit edilen yapılar bakımından taşınmazın bağlı bulunduğu ilgili tapu müdürlüğüne Belediye tarafından riskli yapı bildirimi yapılacaktır.

Belediye tarafından yapılan bildirim sonrasında İlgili tapu müdürlüğü taşınmazın beyanlar hanesine “6306 Sayılı Kanun Kapsamında riskli yapı” şerhi koyacak ve tapu kütüğüne işlenen bu belirtmeler maliklere tebliğ edilecektir. İlgili tapu müdürlüğü; Riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde Belediyeye bir dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, tüm maliklere tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Belediye’ye bildirilecektir.

Riskli Yapı Tespit Nasıl Başlamaktadır?

Riskli Yapı Tespiti

Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe(İlçe Belediyesine) verilecek bir dilekçe ve dilekçeye ek olarak riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi, itiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi ve tapu müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği ile itiraz edilebilir. Yapılan bu itiraz sonucunda, ilgili Belediye tarafından yapılan Riskli Yapı tespitini bu kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde kurulacak teknik heyet tarafından incelenmektedir. İtirazlar inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilatında görev yapan üç üyenin iştiraki ile teşkil edilir. Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilmektedir.

Riskli yapı tespitine yapılan itirazların teknik heyet tarafından reddi halinde bina tespitinin kesinleşecektir. Riski yapı tespitinin kesinleşmesi halinde Bakanlık tarafından ilgili Belediye’ye durum bildirilecek ve sürece devam edilmesi sağlanacaktır. Bu aşamadan sonra ise, ilgili Belediye tarafından maliklere gönderilecek yıkım ve tahliye tebligatı uyarınca; binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında taşınmazın riskli yapı tespiti kesinleştikten sonra, malikler açısından artık dönülmez bir idari yola girilmekte olup, bununla birlikte taşınmazın yıkılmasından sonra yapılacak uygulama açısından da hukuki süreç başlamış olmaktadır.

Riskli Yapı Davaları ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve kentsel dönüşüm avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız