• MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ
    MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
    MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ

Ecrimisil Davaları

Gayrimenkul Avukatı

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu ecrimisil davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız ecrimisil davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Ecrimisil Davaları Nedir?

Kişilerin kendi mülkiyetinde olmayan ya da paylı veya elbirliği halinde ortak olduğu taşınmazları tek başlarına kullandıkları ve bu kullanımlar sonucunda hak sahiplerinin mülkiyet haklarından yararlanmalarına engel oldukları görülebilmektedir. Bu durum, hak sahibi malikin hakkına kötü niyetle el atan kişiye karşı haksız işgal tazminatı talep etme hakkını doğuracaktır.

Ecrimisil davası kural olarak haksız kullanma sonucunda gerçek hak sahibinin talep edeceği tazminat talebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ecrimisil davasından bahsedebilmek için, zilyetliği elinde bulunduran davalının haksız, kötü niyetli ve davacının izni olmaksızın onun taşınmazına el atarak kullanmış olması gerekmektedir.

Ecrimisil davasında aranacak hukuki yarar ölçütü, haksız yere ve mal sahibinin rızası dışında ecrimisil konusu malın kullanılması ve iyiniyetli olunmamasıdır. Bir kişinin, üzerinde hiçbir hakkı bulunmadığını bilmesine veya bilebilecek durumda olmasına rağmen bir taşınmaz/taşınırı kullanması ecrimisil (haksız kullanma tazminatı) tazminatının gündeme gelmesine sebebiyet verecektir.

Türk Medeni Kanunu’nun 995. Maddesindeki düzenlemeden dayanak alan haksız işgal tazminatı, koşullarının oluşması halinde davalıdan talep edilebilecek bir tazminat hakkı doğurmaktadır;

TMK m.995 “İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.”

Ecrimisil Davaları Avukatı

Geçerli bir hakka dayanmaksızın yapılan işgal sebebiyle ödenmesi gereken tazminat borcu, hukukumuzda haksız işgal tazminatı olarak nitelendirilmekte ve kötü niyetli zilyetten talep edilebilmektedir. Davacının, taşınmazını haksız olarak işgal eden kişiye açacağı davada mülkiyet ya da zilyetlik sahibi olduğunu ve davalının dava konusu şeyi haksız olarak kötü niyetle işgal ettiğini ispatlamak durumundadır.

Yargıtay kararları uyarınca, “İlke olarak kira geliri üzerinden ecrimisilin belirlenmesinde; taşınmazın dava konusu dönemde, mevcut haliyle serbest koşullar getirebileceği kira parasının, sonraki dönemler için ise bulunan miktara TÜFE oranı yansıtılmak suretiyle bulunacak miktarlardan az olmamak üzere hüküm altına alınacağını” belirtilmiştir. Ecrimisil hesabında her halükarda tazminat sorumluluğunun en az kira geliri kadar en çoğunda ise tam gelir yoksunluğu olarak karşımıza çıkacaktır.

Bundan farklı olarak, paylı mülkiyette paydaşların, elbirliği mülkiyetinde ise ortakların sahip oldukları taşınmazlar bakımından birbirlerinden ecrimisil talep edebilmeleri içinse ayrıca intifadan men şartının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Paylı veya elbirliği mülkiyetinde taşınmazı kullanan malikten diğer malikin ecrimisil talep edebilmesi için öncelikle taşınmazdan yararlanma arzusunu karşı tarafa iletmiş olması gerekmektedir. İntifadan men şartının gerçekleşmiş olması, elbirliği ve paylı mülkiyet ortaklığı bakımından dava şartı olup, ecrimisil talep eden ortağın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak istediğinin davalı ortağa bildirmiş olmasıdır. Kısacası ortaklar kural olarak intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil talep edemeyeceklerdir.

Bu şartları taşıyan el atmalar sonucunda Ecrimisil davası, taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilecektir.

Ecrimisil Davaları ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu'na ve ecrimisil davaları avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız