• MÜVEKKİLLERİMİZİ DİNLİYOR İSTEKLERİNİ BİLİYORUZ
  MÜVEKKİL ÖNCELİKLİ SONUÇ ODAKLIYIZ
  MÜVEKKİLLERİMİZE GEREKLİ İLGİYİ GÖSTERİYORUZ

İCRA AVUKATI

İstanbul'da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu icra avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takibi, itirazın iptali veya kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibinde şahıs ve kurumsal müvekkillerimize temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İstanbul icra avukatı ekibimiz icra hukuku ve icra davalarıkonusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler. Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Akkaş Hukuk Bürosu bu konuda uzman icra avukatı ile hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

İcra & İflas Hukuku ve Alacak Takibi

Günümüzde insanlar iş, kişisel ihtiyaç gibi çeşitli sebeplerle başka kişi ve kurumlarla borç ilişkisi içerisine girmektedir. Ancak bazı durumlarda borçlular borçlarını ödeyememekte veya ödememektedir. Bu nedenle alacağını elde edemeyen alacaklılar çeşitli mağduriyetler yaşamakta ve alacağını bir şekilde tahsil etmek için çeşitli arayışlara girmektedir.

Alacaklıların borçlarını zamanında ve rızası ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklarına nasıl kavuşacağı düzenlenmiş, bu hukuk dalına da İcra ve İflas Hukuku adı verilmiştir. İcra hukuku; Alacaklının talebi üzerine borcunu ödemeyen borçlunun varsa taşınır ve taşınmaz mallarına ve diğer haklarına, devlet zoruyla el konulmasını ve bunların satılarak paraya çevrilmesi yoluyla alacağını tahsil etmesini düzenlemektedir. İflas Hukuku ise; iflasına karar verilen bir borçlunun bünyesindeki haczedilebilen taşınır, taşınmaz tüm mal varlığının ve haklarının, icra yoluyla paraya çevrilerek, alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlayan takip yoludur.

İcra İflas Hukukuna ilişkin hükümler 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda bulunmaktadır. Bu kanunda icra ve iflasa ilişkin çeşitli takip yolları, bunların süreleri ve işletilecek prosedürler ayrı ayrı düzenlenmiştir.

İCRA HUKUKU DAVALARI

Akkaş Hukuk & Avukatlık Bürosu icra avukatı olarak icra davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.
AVUKATLARIMIZIN TECRÜBESİ
HEMEN FARK EDİLİR
Borcunu ödemekten imtina eden ve ya borcunu zamanında ödemek istemeyen bireylere karşı, alacaklı kişinin talebi üzerine icra müdürlüğünde yapılacak işlem neticesinde, devlet tarafından borçlunun borç yükümlülüğünü yerine getirmesi icra olarak ifade edilir. Alacaklının zamanında ve eksiksiz olarak alacağını tahsil etmesi icra takibi sürecini doğru bir şekilde yürütmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu noktada deneyimli ve icra hukuku alanında bilgi sahibi bir uzman icra avukatı tarafından hukuki destek alınması önemlidir. İcra avukatı müvekkilinin alacağının tahsili ile ilgili olarak yaşanabilecek hak kayıplarını önleyebilecek hukuki tecrübeye sahip olmalıdır.

İcra & İflas Hukuku ve Alacak Takibi

Mahkeme tarafından iflasına karar verilen bir borçlunun, bünyesindeki haczedilebilen taşınır, taşınmaz tüm mal varlığının ve hakların, icra yoluyla paraya çevrilerek, alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlayan takip yoludur.

İflas yolu ile takip; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince; tacir sayılanlar veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlara göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılabilmektedir.

Türkiye'de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.

Ofisimiz Türkiye'de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunduğu gibi uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan "iflas erteleme" konusunda da hizmet vermektedir.

Avukatımız şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip

Rehin hakkı, borçlunun borcunu garanti altına almak için onun taşınır, taşınmaz malı üzerinde veya başka bir hakkı üzerinde kurulan, borcunu ödememesi halinde alacaklıya o hakkı paraya çevirip, elde edilen meblağdan alacağını karşılama hakkı veren bir haktır. (İpotek, hisse rehni, banka ipoteği, taşınır rehni gibi rehin türleri buna örnek olarak verilebilir.)

Bir alacak rehinle teminat altına alınmışsa bunun artık rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ile takip edilmesi zorunludur. Zira bu husus İcra İflas Kanunu’nun 45. maddesinde ‘Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeğe yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoluyla takip edebilir.’ denmek suretiyle belirtilmiştir.

Şahsım ve hukuk büromuzda çalışan diğer avukatlar, müvekkillerimizin hukuki işlerine, hızlı ve etkili sonuç verecek çözüm önerileri sunmak için bütün deneyimlerimizi kullanırız. Müvekkillerimizle birebir görüşerek en etkin çözüm yolunu bulmak için alternatifler sunar ve en iyi çözümü uygularız.

Arabulucu Avukat Selçuk Akkaş

İcra Avukatımızdan:

istanbul icra avukatı

"Alacağını tahsil etmek isteyen alacaklı, borçluya karşı icra müdürlüklerinde icra takibi başlatmalıdır. İcra takibi her ne kadar alacaklı tarafından da başlatılabiliyor olsa da; alanında uzman, bir çok icra dosyası tecrübesi bulunan ve icra dosyasının içeriğine hakim olarak olası yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçebilecek bir icra avukatı tarafından yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. İcra avukatının daha önceden birçok dosyada tecrübeli olması hızlı tahsilat açısından önemlidir."

"İyi bir icra avukatı dosyayı tüm yönlerinden inceler, alacaklının mal varlığına ilişkin araştırmaları yapar ve ona göre haciz işlemlerine girişir. Aynı zamanda icra hukuku ve tebligat prosedürlerine hakimdir. Borçlunun mal kaçırması durumunda, borçlu tarafından borçtan kurtulmak amacıyla yapılabilecek hareketleri önceden tahmin ve tespit edip buna göre önceden alınabilecek tedbirler ile bu olumsuz durumların en aza indirilmesini sağlayacak ve olası hak kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır."

İcra Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

 1. Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
 2. Haciz işlemleri
 3. Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 4. İflas hukuku işlemleri
 5. İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
 6. Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
 7. Yedieminliği suistimal davalarının açılması
 8. Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 9. İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

İcra Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk Bürosu'na ve icra avukatı avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

"İlk kez bir avukatla çalışma gereği duydum, bir kıyas seçeneğim yok ancak şimdiye kadar ki ilgiden ve beceriden gayet memnunum. Selçuk Bey'le ilgili olarak ilk andan beri hissettiğim en temel duygu güven. Avukatlık mesleğinde de en önemli değerin de bu olduğu inancındayım."

Ceren Atasoy - Müvekkil

Müvekkil Öncelikli, Sonuç Odaklıyız